· Novinky · Diskuse · Týmy · Hráči · Program · Dokumenty · Galerie · Sponzoři · Kontakt · Online

Odvolání proti rozhodnutí STK2012-01-30 21:22:39

Věc: odvolání proti rozhodnutí STK ŠSČR ve věci sporu o výsledku partie Priehoda ? Sodoma utkání mezi družstvy ŠK Zikuda Turnov a Výstaviště Lysá nad Labem dne 4. 12.2011. Popis situace: ve 4. kole Extraligy družstev mezi domácí Zikudou Turnov a družstvem Výstaviště Lysá nad Labem (Zikuda měla na 1. desce bílé) hraném v Lysé nad Labem došlo k této situaci: V partii Priehoda Vítězslav x Sodoma Jan na šesté desce, spadl Priehodovi ve 49 tahu praporek...


./Dokumenty/clanky/Priehoda namítal, že to není možné, že čas neodpovídá. Rozhodčí utkání Ing. Milan Paulovič třikrát kontroloval součet času a došel k závěru, tak mi to ústně na chodbě presentoval, že chybí cca 8,5 minuty. Šel jsem s ním k šachovým hodinám a na jeho požádání a za jeho přítomnosti jsem kontroloval nastavení hodin. Zjistil jsem, že hodiny ve 2 periodě nepřidávaly časovou bonifikaci 30´´ na tah. Každý hráč tedy přišel o 4,5 minuty. U kontroly nebyl přítomen zástupce Turnova. To bylo v pravomoci rozhodčího. Je však třeba konstatovat, že u zápasu již nebyl přítomen ani K ani ZK Turnova. V té chvíli se ještě hrály tři partie (4., 7. a 8.). Ptal jsem se rozhodčího, jak bude postupovat a on mi sdělil, že počká, až skončí zbývající partie, že není nebezpečí z prodlení. V průběhu dohrávání tří rozehraných partií probíhal na chodbě vzrušený rozhovor mezi dotčenými hráči, panem Jansou a panem Neumanem. Když zbývající partie skončily remízou, rozhodčí zavolal do HM dotčené hráče a kapitány družstev, za Turnov se jako kapitán prohlásil Petr Neuman. V hrací místnosti potom probíhala poměrně dlouhá debata. Po jejím skončení, k čemuž přispěl vyhledáním dotčené části Pravidel Fide na internetu GM Ponomariov, mě rozhodčí zavolal a pověřil nastavením hodin s přidáním 4,5 minuty každému hráči. Když jsem to provedl, rozhodčí vyzval oba hráče k dohrávce. Hráč Sodoma Jan odmítl k dohrávce nastoupit, Priehoda provedl tah a když Sodoma Jan opakovaně prohlásil, že k dohrávce nenastoupí, rozhodčí prohlásil partii za vyhranou pro Priehodu. Rozhodčí nařídil konečnou pozici zapsat na pečetící obálku a nechal tuto obálku podepsat kapitány družstev. Tuto obálku jsem večer oskenoval a poslal Turnovu a Ing. Šmajzrovi. Tomu jsem poslal i oskenovaný zápis včetně připomínky Turnova a vyjádření pana Jansy, jakožto kapitána. <BR>

Námitku ŠK Zikuda Turnov proti rozhodnutí rozhodčího ve výše zmíněném utkání jsme dostali doporučeným dopisem 9. prosince 2011.	( příloha 1) <BR>

Rozhodnutí STK ŠSČR ve věci Námitky ŠK Zikuda Turnov jsme obdrželi doporučeným dopisem dne 4. ledna 2012.	(příloha 2) <BR>

S rozhodnutím STK ŠSČR nesouhlasíme z těchto důvodů: <BR>

a) Hráč Priehoda nedostal jemu přidělený a nárokovaný čas po 49. tahu. Je to zjevný rozpor s Rozpisem extraligy článek č. 13 ? Technická ustanovení ? Tempo hry. <BR>

b) Bod 1 v Odůvodnění STK: ?K měření času ?jsou zásadně určeny šachové hodiny? Ano a ty ukázaly, že po 49. tahu měl bílý spotřebováno 90´ (1. perioda) + 20´(bonifikace 1. per.) + 30 ´ (2. perioda) = 140 minut. Nebyla tam bonifikace za 2. periodu - 4,5 minuty. <BR>

c) Poslední věta čl. 1, v Odůvodnění STK, neodpovídá realitě, rozhodčí rozhodl, že reklamace pádu praporku a překročení času není oprávněná. <BR>

d) V bodu 2, Odůvodnění STK, je citován čl. 6.10 (pravidel šachu), ale ten má dvě části. Z dalšího textu lze odvodit se jedná asi o bod (b), ale není zdůvodněno, proč není použito bodu (a). <BR>
Nevěříme, že existují jen dvě výjimky, jak stanovila Komise rozhodčích. Podle nás se jednalo o zjevnou nesprávnou funkci hodin. Každému hráči byl upřen čas 4,5 minuty, na který měli nárok. <BR>

e) Odstavec A, Odůvodnění STK, se celý netýká předmětu námitky, nevztahuje se ke sporu. Popisuje situaci s časem, kterou žádná strana nerozporuje. Prostě chybělo 8,5-9 minut. Proto považujeme odstavec A Odůvodnění STK za irelevantní. <BR>

f) Odstavec B, Odůvodnění STK, se tvrdí, že ?Nelze jednoznačně prokázat, že počáteční nastavení bylo správné nebo ne. Ano, ale STK si tedy vybere jen jednu variantu a jen s tou dále operuje. Není podstatné, zda chyba vznikla špatným nastavení či poruchou hodin. Hráčům nebylo umožněno vyčerpat předepsaný čas. <BR>

g) Odstavec C, Odůvodnění STK, se tvrdí, že ? Časový rozdíl sám o sobě takovým důkazem není. Srovnání s analogovými hodinami ? tam byl časový rozdíl jedinou možností, jak se dobrat výsledku. Tvrzení, že nelze nepřidávání bonifikace po vypršení času jednoznačně prokázat nebylo zkouškami potvrzeno. Na hodinách to lze, i po přechodném vypnutí, zjistit! <BR>

h) Odstavec D, Odůvodnění STK, se tvrdí, že? Na hodinách hráče Priehody byl stav, dle dostupných dokumentů, po provedení 48. tahů dvě minuty. Tento uváděný čas, kromě hráče Sodomy, nikdo prokazatelně nepotvrdil. <BR>


Z výše uvedených důvodů se odvoláváme proti výroku STK, neboť se domníváme, že Rozhodnutí STK není objektivní. Myslíme si, že toto rozhodnutí způsobí u hráčů stejně velkou nejistotu (ne-li větší), a to, že mohou "spadnout" vlastně kdykoliv, když to nekorektní časomíra ukáže. A bylo by vlastně jedno, zda byly hodiny vadné nebo špatně nastavené. <BR>

STK má právo změnit zjištění a rozhodnutí rozhodčího (a potažmo i výsledek zápasu)
v jediném případě: pokud má jednoznačný důkaz, že problematické hodiny byly v čase
incidentu 100% funkční a tudíž nedošlo k porušení článku 6.2 Pravidel. <BR>

Navíc byla v Rozhodnutí STK zpochybněna svým způsobem nestrannost rozhodčího utkání, jeho kompetentnost. Zrušení rozhodnutí rozhodčího je bezprecedentním zásahem do jeho pravomocí a urážkou jeho nestrannosti. <BR>

Rozhodnutí rozhodčího v neobvyklé situaci bylo obtížné, to nikdo nepopírá, ale bylo rozhodně vzhledem ke všem okolnostem a situaci na šachovnici více v duchu "fair play" než následný postup STK. Postup STK vytváří daleko nebezpečnější precedens než je neúcta k pádu praporku na vadných hodinách, což ostatně konstatovala posléze jasně již i řada nestranných předních českých i slovenských velmistrů, kteří nám vyjádřili podporu. 
<BR>
Proto také požadujeme přešetření postupu STK při vydání rozhodnutí o námitce RK ŠSČR. <BR>

Rozdělovník: <BR>

VV Šachového svazu České republiky Zátopkova 100/2 Praha PSČ 160 17<BR>

STK ŠSČR Zátopkova 100/2 Praha 6 Strahov PSČ 160 17<BR>

ŠK Zikuda Turnov o. s. Ing. Maršálek Zdeněk Nová Ves nad Nisou 444 PSČ 468 27<BR>

Ing. Paulovič Milan Hovorčovická 22 Praha 8 PSČ 182 00<BR>

Ing. Šmajzr Martin Polní 1339 Ústí nad Orlicí PSČ 562 06<BR>


Přílohy: č. 1 Námitka ŠK Zikuda Turnov<BR>
        č. 2 Rozhodnutí STK o námitce<BR>
	  č. 3 kopie podacích lístků dotčeným stranám 4 x<BR>
	  č. 4 kopie dokladu o zaplacení poplatku na odvolání<BR>
	  č. 5 kopie zápisu utkání<BR>
        č. 6 kopie závěrečné pozice<BR>


Za ŠK JOLY Lysá nad Labem Sojovická 268/3<BR>


Saeckl Petr předseda ŠK JOLY	<BR>		 Mgr. Lažánek Jan hospodář ŠK<BR>
Lysá nad Labem 17. ledna 2012
.doc


Saeckl Petr

Diskuse k článku

Zápasy příštího kola
Až začátkem další sezóny
Přihlášení
Přezdívka:
Heslo:
Registrace
Šachová úloha
Mat 2. tahem
BNT
Copyright: Braňko Husárik 2005